HỎI-ĐÁP VỀ PHÁP LỆNH VÀ ĐIỀU LỆ CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

( tiếp theo kỳ trước)

 

Câu hỏi 5: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trả lời: Theo quy định tại điều 9 Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005:

1. Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện.

2. Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoạt động theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Câu hỏi 6: Tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trả lời: Theo quy định tại điều 10 Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005:

1. Hội Cựu chiến binh Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm:

a) Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

b) Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c)  Hội Cựu chiến binh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

d) Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn.

2. Trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức thích hợp của Cựu chiến binh hoạt động theo quy định của của Pháp lệnh và Điều lệ Hội.

Câu hỏi 7: Chức nămg, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trả lời: Theo quy định tại Chương II, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2018

Điều 3: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Điều 4: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ:

1) Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phívà các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định.

          2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

          3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, kho học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

          Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và cscs ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, nhàm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền ở cơ sở.

          4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

          5. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

          6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

          7. Tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

 

                                                                                        Ngày 30 tháng 12 năm 2021

                                                                                          Trần Ngọc Đính biên tập

 

          

Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 282
  • Tất cả: 132,730
Đăng nhập