ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LÀO CAI

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH

 TỈNH LÀO CAI

 

Sau khi tái lập tỉnh Lào Cai ngày 01/10/1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Quyết định số 14-QĐ/TU, ngày 29/10/1991 thành lập Hội CCB Việt Nam tỉnh Lào Cai. Từ đó, ngày 29/10 hằng năm là Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai.

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của Cựu chiến binh Lào Cai. Theo đó, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển; thu hút đông đảo những du kích, tự vệ đã qua chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng nhằm: “…giữ gìn, phát huy truyền thống chiến đấu cách mạng của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, tương trợ các cựu chiến binh, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đối với cựu chiến binh, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội”

 Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB tỉnh Lào Cai không ngừng được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng, thu hút hầu hết CCB, Cựu quân nhân trên địa bàn vào Hội; tổ chức Hội các cấp thường xuyên duy trì hoạt động đúng nguyên tắc, Điều lệ Hội; đổi mới nội dung và phương pháp, tác phong công tác, hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện Pháp lệnh CCB, Nghị định 150 của Chính phủ, Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 13-HD/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn Cách mạng mới”.

           I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 Ngày 29/10/1991, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ra Quyết định số 14-QĐ/TU, thành lập Hội CCB Việt Nam tỉnh Lào Cai, đồng thời chỉ định BCH lâm thời gồm 13 đồng chí. Trụ sở làm việc của cơ quan Hội CCB tỉnh tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Thời điểm này toàn tỉnh có 10 đơn vị tổ chức Hội trên cơ sở, 177 xã, phường, thị trấn và đơn vị tương đương, đã có 106 xã, phường, thị trấn có cơ sở Hội, số hội viên được kết nạp trên 4.000 đ/c.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập mặc dù còn nhiều khó khăn về biên chế tổ chức, cơ sở vật chất phục vụ công tác, nhưng các cấp Hội đã xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội và các quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Điều lệ Hội CCB Việt Nam; vận động các thế hệ CCB vào Hội; tham mưu với cấp uỷ Đảng, Chính quyền khẩn trương thành lập tổ chức Hội cơ sở ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp; thành lập Chi hội ở thôn, bản, khu dân cư. Chú trọng các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, nhiều dân tộc thiểu số, có ít CCB. Đồng thời chuẩn bị các yếu tố, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội CCB các cấp lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1992-1997).

 Thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành lâm thời Hội CCB tỉnh, đến tháng 5/1992, Hội CCB 9 huyện, thị xã và Công ty Apatít Việt Nam lần lượt được tiến hành đại hội lần thứ nhất.

30 năm XD và trưởng thành, Hội CCB tỉnh Lào Cai đã tiến hành 6 lần Đại hội nhiệm kỳ (vào những năm 1992; 1997; 2002; 2007; 2012 và 2017).

II. NHỮNG TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH LÀO CAI

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Lào Cai tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - ĐỔI MỚI.

- Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và Nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng, truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai kế thừa và phát huy. Đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với nhân dân, đoàn kết quốc tế.

- Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người CCB Việt Nam, thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với Nhân dân và trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của người CCB; nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực, uy tín được nhân dân tin tưởng, làm theo và yêu mến.

- Đổi mới với phương châm“ Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, các cấp hội, hội viên CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, lý luận, tác phong, phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực, nghiên cứu, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

          III. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT QUA 30 NĂM

          1. Đoàn kết vận động CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với chế độ XHCN. Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục làm cho hội viên hiểu biết sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

          Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động Nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, góp phần giải quyết những phức tạp xảy ra trên địa bàn, phát hiện kịp thời và chủ động ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái tác động vào CCB.

   Tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã có trên 1000 ý kiến của CCB tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp; 1.629 hội viên là Đảng viên tham gia cấp uỷ các cấp (cấp tỉnh 5, cấp huyện và tương đương 63, cấp xã phường 473, chi bộ 1.080). Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân trong cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số CCB tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 483 đồng chí, trong đó cấp xã: 462 đồng chí, cấp huyện: 17 đồng chí và cấp tỉnh: 04 đồng chí. Dù ở cương vị nào, các hội viên cũng luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

 Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 25/5/2010, thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của BBT TW Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện NQ số 09 của Bộ CT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với CCB.

          Các cấp Hội đã chủ động tham gia công tác giáo dục quốc phòng (QP), An ninh (AN); tham gia các cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) của địa phương và diễn tập chiến đấu trị an ở cơ sở; phối hợp với cơ quan quân sự và các ngành động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo 100% chỉ tiêu hàng năm; vận động hội viên trích quỹ Hội mua quà tặng thanh niên nhập ngũ trị giá hàng trăm triệu đồng. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức đón tiếp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tạo điều kiện cho anh em sớm ổn định cuộc sống.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước ở thôn, bản, tổ dân phố; tham gia tiếp xúc cử tri, đề xuất với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các mâu thuẫn vướng mắc trong Nhân dân. Động viên hội viên CCB gương mẫu chấp hành QCDC ở cơ sở, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện đúng quy định về chính sách đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng; phát hiện những hành vi tiêu cực, những vấn đề chưa hợp lý để các cơ quan chức năng giải quyết, được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

          Thực hiện KH số 130-KH/TU ngày 06/02/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Đề án “Thí điểm mô hình ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hội CCB tỉnh đã có 272 đồng chí tham gia ban tuyên vận xã, phường, thị trấn; 1.471 đ/c tham gia tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 9 đồng chí giữ chức trưởng ban, 397 đồng chí giữ chức tổ trưởng. Qua đó đã phát huy được trách nhiệm, vị trí, vai trò nòng cốt của CCB ở cơ sở, góp phần đưa mô hình tuyên vận hoạt động hiệu quả trong thực tiễn theo phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, phục vụ đắc lực việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          2. Tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Hội CCB đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực, đẩy mạnh thực hiện các Chương trình, đề án, Nghị quyết chuyên đề về phát triển KT, VH, XH, AN, QP của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong các giai đoạn.

          Tích cực phát huy tiềm năng, nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, nhiều hội viên đã mạnh dạn vay vốn, học hỏi kinh nghiệm đầu tư mô hình VACR vươn lên làm giàu hợp pháp. Đã 5 lần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm KT giỏi,  Được sự giúp đỡ của Ban Kinh tế TW Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, giảm nghèo, bảo vệ môi trường cho cán bộ hội các cấp.

          Thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội, tính đến cuối tháng 6 năm 2021, Hội nhận uỷ thác gồm 15 chương trình với Ngân hàng Chính sách - Xã hội ở 137 xã, phường, thị trấn; quản lý 493 tổ tiết kiệm vay vốn, 15.974 hộ; số dư nợ là 730.497 triệu đồng ( tính đến 30/6/2021); thẩm định và cho vay giải quyết việc làm kênh Trung ương Hội cho 20 hộ, 30 lao động với tổng số vốn vay 760 triệu đồng. Các hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, cơ bản trả nợ đúng kỳ hạn; đến nay đã có 2594 hộ hội viên Cựu chiến binh được bình xét đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi (cấp trung ương 30 hộ, cấp tỉnh 242 hộ, cấp huyện 784 hộ, cấp xã 1.538 hộ).

           Để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động tình nghĩa, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-CCB ngày 28 tháng 10 năm 2008 thành lập “Quỹ nghĩa tình đồng đội”; hằng năm hội viên toàn tỉnh đóng góp từ 150-180 triệu đồng  hỗ trợ kịp thời những hội viên và gia đình hội viên khi bị thiên tai, hoả hoạn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo (tổng số tiền từ năm 2014 đến nay là 1.385 triệu đồng); xóa được 411 nhà dột nát với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng, toàn bộ số tiền nêu trên là do hội viên Cựu chiến binh đóng góp, ủng hộ.

          Kết qủa triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới:Thực hiện Chương trình 135/1998/QĐ-TTg về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Hội CCB tỉnh đã giúp đỡ các xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn), xã Lử Thẩn nay là xã Lùng Thẩn ( huyện Si Ma Cai), xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà), Xã Nậm Cang, nay là xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) động viên, tập trung nguồn lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó trực tiếp giúp đỡ xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) xây nhà văn hóa thôn Lùng Xa I, giúp đỡ một số  vật chất, tổng số tiền gần 200 triệu đồng; giúp xã Nậm Cang (Nay là Liên Minh, thị xã Sa Pa) 50 triệu đồng. Hiện Hội CCB tỉnh được giao giúp xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên). Các cấp Hội trực thuộc đã tích cực thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của Cấp ủy địa phương, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền thực hiện hai tiêu chí 18 và 19 về xây dựng hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội, trọng tâm là mô hình “Làng bản an ninh, trật tự an toàn xã hội”. Tham gia làm đường giao thông và các công trình phúc lợi: 57.084 ngày công; hiến đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình: có 1.872 hộ = 175.107 m2; góp tiền: 8.326,850 triệu đồng; số hộ gia đình hội viên ở 143 xã xây dựng nông thôn mới đã có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 23.230/24.197 hộ = 96%.

          3. Tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, cơ quan, đơn vị

          Các cấp Hội đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú và đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin và chuyển biến tốt về tác phong làm việc và thái độ phục vụ Nhân dân.

          Động viên CCB tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các phong trào, các CVĐ của Nhà nước, địa phương và TW Hội phát động, đặc biệt là phong trào “5 không do Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh (Khóa II) phát động: (1) Không có HV mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; (2) Không có HV di cư tự do; (3) Không có HV theo đạo trái pháp luật; (4) Không có HV cưới con tảo hôn, con cháu sinh ra phải có đăng ký khai sinh, không có con cháu trong độ tuổi đi học không được đến trường; (5) Không còn hộ gia đình CCB đói, ở nhà tạm, đồng thời tổ chức cho các gia đình hội viên ký cam kết thực hiện lan tỏa phong trào theo mô hình 1+5 (một gia đình hội viên tuyên truyền vận động 5 hộ cùng thực hiện phong trào). Tích cực tham gia xây dựng làng, xã, khu dân cư văn hóa; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động hàng trăm trường hợp cai nghiện ma túy, trong đó nhiều trường hợp đã cai nghiện thành công.            

            4. Phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

  Nhận rõ vinh dự và trách nhiệm Hội CCB Việt Nam được Đảng giao cho nhiệm vụ phối hợp giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ, các cấp Hội phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên (ĐTN) ký kết Chương trình “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam”“Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 Triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa TW Hội CCB Việt Nam và TW ĐTNCS Hồ Chí Minh. Tại các Hội cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp với ĐTN và nhà trường tổ chức giáo dục truyền thống Cách mạng cho thanh, thiếu niên, với hàng nghìn buổi, hàng vạn lượt người tham gia; tổ chức nhiều buổi giao lưu văn nghệ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang vào dịp ngày 27/7 hàng năm.

5. Công tác phối hợp, tập hợp động viên cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới.

           Thực hiện Nghị quyết của TW Hội CCB Việt Nam và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Lào Cai về "Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân ", trong nhiệm kỳ III Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tích cực chỉ đạo các cấp Hội chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở thành lập được 32 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 1.806 Cựu quân nhân tham gia. Các Câu lạc bộ đã duy trì hoạt động đúng mục đích, đúng quy chế, có hiệu quả. Tuy nhiên, từ năm 2008, triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN; thực hiện Điều lệ Hội khóa IV và hướng của TW Hội, đối tượng Cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương là đối tượng mở rộng được xem xét để kết nạp vào Hội. Ngoài ra, một số Ban liên lạc, Hội truyền thống cũng được thành lập và hoạt động có hiệu quả, phát huy truyền thống của quân đội nói chung và của từng đơn vị nói riêng, gắn bó tình đồng chí, chia sẻ khó khăn giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

6. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

          Với đặc điểm là một tỉnh có đường biên giới với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), có cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, khu nghỉ mát Sa Pa và nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Đây là cơ hội để phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của địa phương với du khách trong và ngoài nước. Song, cũng dễ phát sinh các tiêu cực, tệ nạn xã hội và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Hội đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tổ chức cho hội viên học tập, nắm vững các quy định của pháp luật về bảo vệ biên giới, phối hợp với các đồn Biên phòng tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và nhân dân các xã, phường biên giới giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị với nước láng giềng; thực hiện văn hóa ứng xử văn minh trong giao tiếp với khách, nhất là khách quốc tế. Tổ chức cho hội viên ký cam kết không buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới, không vượt biên trái phép, chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm đất đai, đồng thời, luôn cảnh giác, giữ gìn bí mật nhà nước. Phối hợp với các ngành nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tích cực đấu tranh ngăn chặn tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, mua bán người qua biên giới.

Hội CCB tỉnh tổ chức đón tiếp và giao lưu với các đoàn CCB tỉnh Vân Nam, Trung quốc đã từng giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sang thăm tỉnh Lào Cai 2 lần vào năm 2009 và 2010 thể hiện sự tri ân và tình cảm tốt đẹp đối với các CCB nước bạn.

Hưởng ứng Cuộc vận động ủng hộ CCB Quốc gia Lào, cán bộ, hội viên tích cực tham gia; trong thời gian ngắn đã ủng hộ được 32 triệu đồng. Kết quả trên đã góp phần thể hiện tình đoàn kết trong chiến đấu cũng như trong xây dựng Hội của CCB hai nước Việt Nam - Lào.

30 năm XD và trưởng thành, Hội CCB tỉnh Lào Cai đã lập được những thành tích đáng trân trọng và vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, TW Hội CCB Việt Nam và tỉnh trao tặng.

         

* Tập thể được tặng:

- 3 HC Lao động (Hội CCB tỉnh hạng Ba và hạng Hai, Hội CCB Công ty Apatít Việt Nam hạng Ba).

- 19 Cờ thi đua của TW Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai.

- 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 86 Bằng khen của các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

- 128 Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai.

- 361 Bằng khen và Giấy khen của Hội CCB tỉnh Lào Cai.

* Cá nhân được tặng:

- 5 Huân chương Lao động.

- 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 106 Bằng khen của các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

- 636 Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai.

- 2.252 Bằng khen, Giấy khen của Hội CCB tỉnh Lào Cai

 

 

 

                                          HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LÀO CAI

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 88
  • Trong tuần: 272
  • Tất cả: 132,720
Đăng nhập