HỘI CỰU CHIẾN BINH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

HỘI CỰU CHIẾN BINH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

 

I. Cơ sở nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Như chúng ta thấy, nền tảng tư tưởng của Đảng đã dược quy định trong Điều lệ Đảng, đó là "Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của ngân dân".Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: "..Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản".

"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước"(1). Đó cũng là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong đó có Hội Cựu chiến binh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ rất quan trọng của các tổ chức Hội và hội viên Cựu chiến binh.

II. Nhận diện một số vấn đề về âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong mọi giai đoạn Cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động cả trong nước và ngoài nước liên tục chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù vậy, với đường lối đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, cùng với công tác phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết, quyết tâm đánh bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Vì vậy, việc chống phá không mang lại hiệu quả như chúng mong đợi. Tuy nhiên, đến nay mục tiêu mà họ đặt ra vẫn không thay đổi đó là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, "phi chính trị hóa", vô hiệu hóa quân đội, tức là muốn biến Quân đội Nhân dân Việt Nam thành kiểu quân đội nhà nghề, tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng; tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

 

(1) Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Chúng ra sức tấn công, tuyên truyền phủ định, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, trong đó thể hiện qua một số quan điểm sau: Một là, có quan điểm cho rằng, sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là do sai lầm của Chủ nghĩa Mác-Lênin "Sai lầm từ gốc, từ bản chất của học thuyết". Hai là, có quan điểm đem đối lập Chủ nghĩa Mác với Chủ nghĩa Lênin, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung. Họ viện dẫn ra sự "đối lập" là C.Mác và Ph. Ăng-ghen cho rằng, cách mạng vô sản phải nổ ra đồng thời trong các nước tư bản, ít ra là các nước tư bản phát triển, còn V.I Lê-nin lại cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và thành công ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng lẻ, còn lạc hậu, còn nhiều tàn tích của chế độ nông nô như nước Nga. Ba là, có quan điểm đem đối lập Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận cả Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bốn là, có quan điểm vin vào yếu tố thời đại để phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Quan điểm đó cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, nó chỉ thích hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai, chỉ thích hợp với văn minh cơ khí, còn bây giờ nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI - là thời đại của cách mạng khoa học-công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, văn minh tin học, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nên không còn thích hợp nữa, vì vậy, Chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã bị lỗi thời. Năm là, có quan điểm cho rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là sản phẩm của Việt Nam, nó là "ngoại lai", "ngoại nhập" từ phương Tây, không phù hợp với Việt Nam là một xã hội phương đông, kinh tế lạc hậu; thậm chí, có ý kiến nói "du nhập Chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử", do đó "Cần phải từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lê-nin".

Bên cạnh những luận điệu tấn công, tuyên truyền phủ định, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, họ cũng cố tình bôi nhọ, hạ bệ uy tín và phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. Mặt khác, chúng còn có những chiêu bài tinh vi với vẻ bề ngoài là "đề cao" vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là cố tình đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Các thế lực phản động lập luận rằng Chủ nghĩa Mác-Lê-nin phù hợp với phương Tây, còn tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù hợp với Việt Nam. Điển hình là việc Hồ Chí Minh không bao giờ "bê nguyên xi" Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam mà đều có sự thay đổi. Do đó, các thế lực thù địch ra sức kêu gọi "chỉ cần theo tư tưởng Hồ Chí

 

 

(2) Cục Tuyên huấn (2019), phòng chống âm mưu thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch (sách chuyên khảo) Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2019,tr 27.

Minh, bỏ qua Chủ nghĩa Mác-Lênin, hay chỉ cần Chủ nghĩa Mác- Lênin, bỏ qua tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, khi họ nhận thấy vị trí vững chắc không dễ gì lay chuyển được của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trái tim và khối óc người dân Việt Nam, thì các thế lực thù địch lại ra sức ngụy biện rằng " bây giờ Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, là phù hợp với dân tộc Việt Nam" (2)  Thực chất quan điểm này là chúng muốn tạo nên sự đối lập, chia rẽ Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm pá vỡ từng mảng trong nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ra sự xáo trộn trong ý thức hệ của nhân dân.

Bên cạnh việc tấn công, tuyên truyền phủ định, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, hạ bệ uy tín và phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần nhận rõ, trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng lái Việt Nam phát triển đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện âm mưu trên, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là khâu đột phá, là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất, trong đó hướng trọng điểm là tập trung công kích, phủ nhận, làm mất uy tín tiến tới lật đổ và loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và xã hội, đồng thời từng bước tạo dựng cơ sở tư tưởng và xã hội nhằm xác lập chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng theo mô hình dân chủ tư sản ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung vào hai vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, ở góc độ lịch sử, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị tập trung xuyên tạc, phủ nhận lịch sử và thành quả đấu tranh cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng quy chụp Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ và quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước. Chúng viện dẫn phiến diện và xuyên tạc thực tiễn lịch sử để cố chứng minh chế độ một đảng lãnh đạo là "sai lầm", rằng nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam trên chính trường thì dân tộc ta không phải tiến hành mấy cuộc chiến tranh lâu dài và đau thương như thế, và rằng, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không "tiếm quyền" thì Việt Nam đã đứng trong hàng ngũ các nước phát triển từ lâu. Thứ hai, ở góc độ thực tiễn, chúng cường điệu một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhất là một số hiện tượng đơn lẻ, biến nó thành phổ biến tất yếu của chế độ một đảng lãnh đạo, rồi quy kết nó vào một cái gọi là "lỗi hệ thống"- ám chỉ hệ thống chính trị do một đảng lãnh đạo; đổ lỗi cho Đảng ta về sự tụt hậu kinh tế so với những nước láng giềng như  "tập trung nỗ lực vào vấn đề chính trị, thay vì vấn đề kinh tế", "sợ hao mòn kiểm soát về chính trị và kinh tế của Đảng". Chúng triệt để lợi dụng những chiêu bài "dân chủ", "đa nguyên" để cổ vũ sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong Đảng, rồi lợi dụng sự bất đồng đó để chia rẽ Đảng thành những phe phái đối lập; chúng tập trung đánh vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; mà theo chúng "hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới đã từ bỏ, vì thế thực chất sự tập trung quyền lực bao giờ cũng đưa tới chỗ triệt tiêu dân chủ. Dân chủ nhiều nhất, chỉ trở thành đồ rởm, chỉ có tác dụng trang trí cho sự tập tung quyền lực". Chúng xuyên tạc rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay đã lỗi thời, thực hiện tập trung dân chủ sẽ dẫn tới mất dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng rơi vào quân phiệt, độc đoán, độc tài; ra sức tán dương và khuyến khích thực hiện dân chủ, tự do, dân chủ cực đoan, trong đảng nên có nhiều phe nhóm đối lập để bàn bạc, tranh luận, đấu tranh. Chúng tập trung lôi kéo, mời chào, tặng cho đủ thứ danh hiệu mỹ miều những kẻ phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cơ hội hữu khuynh, xét lại, những hành động chống Đảng, chống chế độ. Còn những người Đảng viên chân chính thì bị nhạo bánh, chế giễu là bảo thủ, cứng nhắc, là giáo điều, nịnh hót. Từ đó, chúng đối lập những người lãnh đạo Đảng với đông đảo Đảng viên, chia rẽ lớp Đảng viên này với lớp Đảng viên khác, mưu toan gây ra mâu thuẫn nội bộ. Chúng tung ra luận điệu trong Đảng có phe phái khác nhau, dựng chuyện "đấu đá cung đình" trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng nhằm kích động gây chia rẽ lãnh đạo cấp cao của Đảng...Các đối tượng chốn đối chính trị còn triệt để lợi dụng các sự kiện pháp lý quan trọng như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; thảo luận, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trên các lĩnh vực để tập trung tuyên truyền các luận điẹu chính trị phản động nhằm bác bỏ "tính chính danh", "tính hợp pháp, hợp hiến" và "tính chính đảng" về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Chúng tập trung phê phán, đả kích hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta, so sánh khập khiễng vô can cứ, không có thực tiễn đặc thù lịch sử của Việt Nam với hệ thống chính trị các nước khác. Thông qua đó, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi bỏ điều 4 Hiến pháp và các điều khoản khác liên quan; hướng lái hệ thống pháp luật rập khuôn, máy móc với mô hình chính trị nước ngoài, xa lạ với thực tiễn Việt Nam, chủ yếu là mô hình tam quyền phân lập. Khi không đạt được mục đích, chúng lại quay sang luận điệu cũ rích và lạc hậu "con đường thứ ba" để tác động chuyển hóa mô hình chính trị và pháp luật nước ta. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động một bộ phận người dân và cả một số cán bộ hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đây cũng là vấn đề cần được nhận diện đầy đủ để có phương hướng, biện pháp xử lý, đấu tranh phù hợp.

 

III. Thực trạng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, nhận diện "quan điểm sai trái", "quan điểm thù địch" đối với Hội Cựu chiến binh hiện nay.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Cựu chiến binh là "Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của của thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…"(3)

 Nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với chế độ XHCN của các thế hệ Cựu chiến binh. Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, tuyên truyền làm cho hội viên hiểu biết sâu sắc hơn và gắn bó với vận mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ; từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh luôn tích cực tham gia học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Cấp ủy các cấp với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tư tưởng của Cựu chiến binh đối với công tác xây dựng Đảng Trong sạch, vững mạnh.       

Các cấp Hội và hội viên luôn gương mẫu chấp hành, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, các Chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, địa phương;

(3)PháplệnhCựuchiếnbinh,số27/2005/PL-UBTVQH11

Tham gia tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TWngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về phản biện xã hội; tham gia giải quyết một số vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn; phát hiện kịp thời và chủ động ngăn chặn những quan điểm sai trái, quan điểm thù địch tác động vào Cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt dược, công tác tuyên truyền nhận diện "quan điểm sai trái", "quan điểm thù địch" của Hội Cựu chiến binh thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế như: Chất lượng thông tin, nội dung tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của hội viên và người dân, cụ thể là: Ngoài những hội viên là những cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể thì phần đông hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh ở vùng cao, vùng sâu, khu vực biên giới thì chỉ nắm được một số thông tin chính thống qua việc tự xem truyền hình (nếu gia đình có ti vi), trong khi các tin tức sự kiện xấu độc tràn lan trên mạng xã hội và chỉ cần gõ trên phím điện thoại thông minh. Do trình độ dân trí thấp họ không dễ gì phân biệt được thật, giả, tốt, xấu, và vì vậy họ nghe và làm theo một cách mù quáng cũng là chuyện không bất bình thường. Trong Công tác tuyên truyền chưa đa dạng hóa được hình thức thông tin tuyên truyền, bởi thực tế Hội Cựu chiến binh là tổ chức chính trị-xã hội, hội viên tự nguyện tham gia tổ chức Hội nếu có đủ điều kiện. Trong khi việc sinh hoạt ở cấp Hội dưới cơ sở-nơi mà hội viên trực tiếp hoạt động, sinh sống (Chi hội) thì ở nơi nào tích cực cũng chỉ được 01 lần/tháng và tài liệu trên cấp duy nhất là cuốn Thông tin Cựu chiên binh; bên cạnh đó, thực tế các cấp hội cũng chưa tích cực chủ động trong định hướng làm chủ thông tin, chưa đạt hiệu quả thực sự trong việc lấy thông tin chính thống để đấu tranh chống lại thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội.

Mặt khác, trong công tác tuyên truyền còn lúng túng trong nhận diện và đấu tranh "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.

  IV. Nhiệm vụ, giải pháp của Hội Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các "quan điểm sai trái", "quan điểm thù địch" trong tình hình mới

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với các cấp hội và hội viên Cựu chiến binh trong thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, nhận diện "quan điểm sai trái", "quan điểm thù địch". Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

2. Các cấp Hội luôn làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là các địa bàn có điểm nóng, các khu vực tôn giáo phức tạp, khu công nghiệp đông dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm; tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 35 giải quyết, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho hội viên về những nội dung cơ bản, to lớn của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống của toàn Hội.

4. Tuyên truyền làm cho Hội viên và nhân dân trên địa bàn hiểu và nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chú trọng những chính sách có liên quan trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của hội viên.

5. Phối hợp với trường Chính trị cùng cấp, hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh các cấp, nhất là cấp cơ sở theo quy định, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời làm cơ sở đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nhân tố hiện thực, thể hiện sự trung thành của Cựu chiến binh với Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH mà Người đã lựa chọn. Tăng cường công tác xây dựng Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác phát triển, quản lý hội viên, không để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động, kiên quyết xử lý đối với biểu hiện sai trái của một số Cựu chiến binh vi phạm kỷ luật, pháp luật; vận động hội viên Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, góp phần đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

7. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống lại các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó tập trung vào phản bác một số thông tin xấu độc cụ thể sau:

(1) Xuyên tạc nền tảng tư tưởng (nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

(2) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; phủ nhận chế độ Xã hội chủ nghĩa, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập.

(3) Bôi nhọ, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

(4) Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia; xuyên tạc, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nnước.

(5) Xuyên tạc vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền; chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng; xuyên tạc đoàn kết nội bộ Đảng, đòi phi chính trị hóa quân đội, chia rẽ quân đội với công an.

8. Các cấp Hội tích cực, chủ động trong định hướng thông tin, đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Hội viên và nhân dân nhất là trong giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng-sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc; lấy thông tin chính thống để đấu tranh chống lại thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động.

9. Tập hợp, vận động và hướng dẫn đông đảo hội viên Cựu chiến binh xây dựng trang Fanpage cá nhân trên điện thoại thông minh để tham gia viết tin, bài đấu tranh hoặc chỉ thể hiện thái độ phản đối trực tiếp với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phản động./.

                                           

                                                  Ngày 10/11/2021

                                          Trần Ngọc Đính - Hội CCB tỉnh

 

Trần Ngọc Đính
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 297
  • Tất cả: 132,745
Đăng nhập