Hội CCB tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư
Lượt xem: 254

Những năm qua, Hội CCB quán triệt chủ trương nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án của UBMTTQ Việt Nam về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tổ giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020”; thấy rõ trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện vận động hội viên CCB tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, chính là phát huy sức mạnh để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Để triển khai nhiệm vụ có hiệu quả, Hội CCB cấp tỉnh và huyện, thị, thành phố có Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào bảo vệ ANTQ gồm 3 đến 5 đồng chí, do 1 đồng chí PCT làm Trưởng Ban. Hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng chống tội phạm, ma tuý, mua bán người, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ thực hiện Đề án 1/138, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung và biện pháp thực hiện sát với diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh và Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay; hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 107 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện kết luận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đánh giá các cấp Hội đã coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục hội viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn sinh hoạt thường kỳ đặc biệt ở cấp Chi hội; những năm gần đây đã phối hợp với Công an và đồn biên phòng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền chuyên đề phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, pháp luật về an toàn giao thông tại các xã có nhiều nguy cơ nảy sinh phạm tội trên địa bàn như thị xã Sa Pa, huyện Mường Khương, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát. Cán bộ hội viên CCB nhận thức rõ vị trí vai trò tham gia phòng ngừa, phát hiện, tổ giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, chính là tham gia đóng góp sức mình để bảo vệ trật tự an ninh chính trị ở cơ sở, đặc biệt là an ninh nông thôn. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ngay tại cơ sở, tiêu biểu như phong trào 5 không, với sức lan tỏa như mô hình 1+5;  hiện nay có 17 nhóm mô hình triển khai ở 193 điểm thuộc 64 xã, phường, thị trấn do hội viên CCB làm nòng cốt.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng

    Thời gian tới trước những diễn biến phức tạp khó về an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội; Hội CCB là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, có trách nhiệm tiếp tục vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư với 3 nhiệm vụ chính đó là:

1. Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 04/CTr/BCA-HCCB về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

2. Chủ trì việc tổ chức, tuyên truyền, vận động trong hội viên và con em hội viên tích cực tham gia phát hiện tố giác những tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hội viên và con em hội viên vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư.

3. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện công tác phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

    Với gần 25 nghìn hội viên CCB, sinh hoạt ở 1.320 Chi hội, có 6.273 hội viên là đảng viên, trong đó 1.225 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp, có 483 hội viên tham gia giữ vị chí chủ chốt ở chính quyền các cấp, 1.286 hội viên tham gia Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, trên 500 hội viên là công an viên và bảo vệ dân phố, 1.875 hội viên CCB là người có uy tín trong các khu dân cư là tiềm năng lớn của Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ trên; mặt khác có sự phối hợp giữa Hội CCB với lực lượng Công an, nhất định thời gian tới Hội CCB động viên cán bộ hội viên CCB tham gia có hiệu quả hơn việc “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tổ giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, góp phần đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự./. 

Bài: Duy Tân
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 49
  • Tất cả: 71,018
Đăng nhập