HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ SA PA HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021
Lượt xem: 96

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi như: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân ổn định; mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, còn có tác động khách quan đem lại như: bùng phát dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và nhân dân;

Đối với Hội CCB các cấp cơ bản ổn định, hoạt động có nề nếp, hiệu quả, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ do Hội CCB tỉnh Lào Cai và Thị ủy Sa Pa giao. Song còn có những khó khăn như: Hội viên không đồng đều, có tổ chức Hội cơ sở chỉ có 25 hội viên, nhưng có nơi lên đến trên 160 hội viên; có tổ chức Hội chỉ có 2 chi Hội, nhưng có Hội CCB xã lên tới 12 Chi hội; có Hội CCB xã chưa kiện toàn được chức danh Chủ tịch (do không có nguồn); một số đồng chí chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, phường đang học trung cấp chính trị tập trung hoặc đi học Đại học tại chức; năng lực trách nhiệm của một số đồng chí còn hạn chế; bùng phát dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và nhân dân. Những vấn đề nêu trên, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Song, được sự quan tâm  lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thị uỷ, sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực  phấn đấu của cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh thị xã Sa Pa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021. Kết quả đó được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể sau:

Các cấp Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh chống nhũng quan điểm, tư tưởng sai trái, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Cấp ủy các cấp. Phối hợp chặt chẽ với Quân sự, Công an tăng cường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn ở cơ sở. Tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mãi dâm, tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân theo sự chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, chủ động nắm tình hình tôn giáo trên địa bàn, tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; tổ chức ký cam kết việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, thực hiện việc nêu gương của cán bộ và nhiều đồng chí được vinh danh hàng tháng.

Tổ chức, hướng dẫn các Ban liên lạc hoạt động và gặp mặt truyền thống, động viên nhau tiếp tục giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ";  tích cực góp phần xây dựng thị xã Sa Pa văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương.

Động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; tập trung chỉ đạo hội viên chuyển đổi cây trồng vật nuôi có năng xuất chất lượng cao sang hướng hàng hóa như: (nuôi cá tầm, cá hồi, lợn bản, gà đồi; trồng hoa cao cấp như hoa hồng, hoa ly, phong lan và các loại rau, củ, quả; kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sản xuất một số loại thuốc tắm và thuốc chữa bệnh theo kinh nghiệm truyền thống của người dân tộc phục  vụ khách du lịch. Phối hợp củng cố, kiện toàn và nâng cấp Chi hội doanh nhân CCB thị xã Sa Pa lên thành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2016-2021 và tuyên truyền vận động kết nạp mới được 10 đồng chí hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi vào Hội Doanh nhân thị xã Sa Pa. Đến nay, toàn Hội Cựu chiến binh thị xã có 2 công ty, 7 hợp tác xã, 170 gia trại (do Hội viên CCB làm chủ); do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung vẫn duy trì được hoạt động và một số công ty, hợp tác xã vẫn có sự phát triển. Trong Hội có 301 hộ gia đình hội viên Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi (trong đó có 4 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 14 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 36 hội viên giỏi cấp thị xã; 145 hội viên cấp xã, phường). Hiện nay toàn hội có 1.289 gia đình hội viên; có 62,6% hộ CCB khá, giầu; trung bình: 19,2%; nghèo và cận nghèo (tính theo tiêu chí mới có 10,2% hộ nghèo; 7,7% hộ cận nghèo); hiện còn 3 hộ hội viên có nhà dột nát, đang phối hợp với MTTQ thị xã xóa trong thời gian tới.

Các cấp Hội thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Sa Pa, duy trì vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất chăn nuôi nâng cao đời sống cho nhân dân; Có 14/16 Hội Cựu chiến binh xã, phường nhận ủy thác, 45 tổ tiết kiệm & vay vốn (theo đánh giá có 45/45 tổ tốt, không có tổ khá, trung bình); 1639 hộ vay vốn. Số dư ủy thác: 76,711 tỷ đồng (tăng 9,417 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020); đến nay không còn nợ quá hạn; lãi tồn đọng còn 103,54 triệu đồng (giảm 53,1 triệu đồng so cới cùng kỳ năm 2020); huy động tiền gửi tiết kiệm 2.135 triệu (tăng 430 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020), số liệu tính đến ngày 31/10/2021. Toàn Hội có 12 chương trình cho vay, tập trung vào chương trình cho vay là Hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…). Hội viên CCB vay vốn quỹ quốc gia (GQVL vốn 120) là 140.000.000đ với 4 dự án, đã tạo điều kiện giải quyết 8 lao động trong gia đình hội viên vay. Qua thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và thực hiện công tác ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội; Hội Cựu chiến binh các cấp có nhiều chuyển biến, phát triển thêm một số mô hình làm kinh tế mới; góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, nâng cao mức sống cho Hội viên Cựu chiến binh và nhân dân; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Động viên hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan đơn vị.

  Phát động và ký kết giao ước thi đua đối với 17/17 tổ chức Hội cơ sở về phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2021; Phát động phong thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021; thi đua thực hiện công tác ủy thác, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và các phong trào thi đua của địa phương phát động.

Hội CCB thị xã đã chỉ đạo các Hội CCB cơ sở thực hiện tốt việc phối hợp với Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào các cuộc vận động như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" gắn với phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu"; phong trào "5 không" và mô hình lan tỏa (1+5), Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Tích cực tuyên truyên phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Góp phần giữ vững an ninh chính trị TTATXH ở cơ sở. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp với Ban chỉ đạo thị xã về phối hợp hoạt động an toàn giao thông giai đoạn 2018-2022; phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự nhân các dịp lễ, tết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với 48 buổi, 205 lượt hội viên tham gia. Tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân với 37 vụ với 68 lượt hội viên tham gia (tập trung vào giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai, nguồn nước và các mâu thuẫn trong sinh hoạt thường ngày...). Năm 2021 không có hội viên vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mãi dâm…

Cán bộ hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; kế hoạch thực hiện phong trào chống thả rông gia súc và vệ sinh môi trường; hưởng ứng tết trồng cây do địa phương phát động cán bộ, hội viên và các gia đình hội viên đã tích cực tham gia trồng hàng trăm cây xanh các loại. Hội CCB các cấp tích cực thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề thuộc các lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn...

Vận động CCB gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố, tham gia xây dựng làng bản an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua các hoạt động phong trào đội ngũ cán bộ, hội viên đã có nhận thức tốt, giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong toàn Hội không có hội viên mắc tệ nạn xã hội, không theo đạo trái pháp luật, không cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không di cư tự do... 

Tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2021. Hội CCB thị xã tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các xã tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung vào xã Mường Hoa, Thanh Bình, Liên Minh; năm 2021 hội viên CCB đã hiến 3.427,5 m2 đất để làm đường, làm nhà văn hóa thôn, ủng hộ 108 triệu đồng, tham gia 249 ngày công lao động. Xây dựng các mô hình điểm như: Hội CCB xã Mường Hoa về xây dựng làng bản ANTT-ATXH nông thôn; Hội CCB xã Liên Minh trồng cây ăn quả và chăn nuôi; Hội CCB xã Ngũ Chỉ Sơn mô hình liên kết trong chăn nuôi cá nước lạnh; Hội CCB xã Tả Phìn về phát triển sản xuất thuốc tắm và dịch vụ tắm; Hội CCB xã Tả Van mô hình nhà nghỉ Hometay; Hội CCB các phường Sa Pa về phong trào an toàn giao thông và xây dựng đô thị văn minh…

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về việc phòng chống dịch bệnh CoVid – 19; Hội CCB các cấp đã có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn cách phòng chống dịch, quản lý tốt tình hình hội viên đi làm ăn từ vùng dịch trở về, không đi khỏi địa bàn khi không có việc; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện nghiêm quy định 5K, tiêm vacxin theo sự chỉ đạo của chính quyền và hướng dẫn của ngành y tế; 100% hội viên có điện thoại thông minh cài đặt PC-covid và sổ sức khỏe điện tử. Toàn hội có 22 đồng chí hội viên tham gia Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19; 96 dồng chí tham gia tổ truy vết Covid-19 cộng đồng; 4 đồng chí tham gia tổ kiểm soát.

Thực hiện phong trào ủng hộ 1 triệu phần quà đối với người bị ảnh hưởng do Covid - 19; Hội CCB thị xã Sa Pa đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được 14.800.000 đồng.

Kết quả đánh giá xếp loại năm 2021, Hội Cựu chiến binh thị xã Sa Pa được cấp trên công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

                                                              Ngày 30/12/2021

                                                              Nguyễn Văn Tân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 37
  • Tất cả: 71,006
Đăng nhập